شرکت کنندگانی که مقاله ایشان برای ارائه پوستر پذیرفته شده است با مراجعه به راهنمای زیر اقدام به تهیه آن نمایند.

دریافت راهنما